ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

Апотека Чачак

Градско Шеталиште бр. 6
32000 Чачак
Текући рачун: 840 - 0000000312661 - 38

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ
 

 

 

Редни бр. ОПИС
1. Претходно стање

366.315.852.65

2. Прилив од РЗЗО 

 

3. Прилив од партиципације на дан

262.053.00

4. Други приливи  
5. Исплаћено дана 17.09.2020.

330.125.40 

СТАЊЕ НА ДАН:17.09.2020.

366.247.780.25 

 

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА
   

              

Редни бр. ОПИС  
1. Плаћања добављачима 330.125.40 
2. Зараде и накнаде зарада

 

3. Накнаде за услуге УТ Београд  
4. Остали расходи / уплата ПДВ-а  
УКУПНО: 

330.125.40